ne_znaiko: (рыбка)
[personal profile] ne_znaiko
  Баба Катя - дуже стара і дуже проста жінка. Все життя - важка праця, все життя - історія ХХ століття. Час від часу видає перли, які можна вважити гласом народу.

  Про Майдан:- Ну чого вони там стоять?-цілковите нерозуміння. Але одного погляду на Межігірря було достаньо:- А ті люди, що там стояли, вони, мабудь про все це знали?
  Про Януковича: Ну що він собі думав? На що надіявся?
  Про Путіна: Ну ти подумай,яка зараза! Чого його ніхто не вб*є?
  Про владу: А от цікаво, при Союзі так само крали, як зараз оці?
  Про прогресс: Вночі що тільки не передумаєшь. Моє життя вже доходить до кінця, а я ніяк не збагну, як оті літаки літають?
From:
Anonymous( )Anonymous This account has disabled anonymous posting.
OpenID( )OpenID You can comment on this post while signed in with an account from many other sites, once you have confirmed your email address. Sign in using OpenID.
User
Account name:
Password:
If you don't have an account you can create one now.
Subject:
HTML doesn't work in the subject.

Message:

 
Notice: This account is set to log the IP addresses of everyone who comments.
Links will be displayed as unclickable URLs to help prevent spam.
Page generated Oct. 21st, 2017 06:34 am
Powered by Dreamwidth Studios