ne_znaiko: (Default)
[personal profile] ne_znaiko
P8220440

У всіх містах Польщі, які ми відвідали є інфоцентри. Їх легко знайти. Там можна безкоштовно взяти мапу міста і брошюри про цікаві для туристів місця. В інфоцентрі Берліна немає нічого безкоштовного. Мапа коштує 1 евро.
Ні на вокзалі, ні на головних вулицях, вщент заповнених туристами, немає написів ні на яких мовах, окрім німецької.
Масштаби міста вражають. Здається, що будівлі всім своїм видом підкреслюють мізерність і нікчемність людини перед величчю історії. Вражає натовп і кількість росіян в цьму натовпі. На кожному кроці чути російську мову. Відвідувачам вуличних кав"ярень зовсім не заважають купи сміття просто в них під ногами. Але на величезних, як і все в Берліні, газонах сміття немає.
From:
Anonymous( )Anonymous This account has disabled anonymous posting.
OpenID( )OpenID You can comment on this post while signed in with an account from many other sites, once you have confirmed your email address. Sign in using OpenID.
User
Account name:
Password:
If you don't have an account you can create one now.
Subject:
HTML doesn't work in the subject.

Message:

 
Notice: This account is set to log the IP addresses of everyone who comments.
Links will be displayed as unclickable URLs to help prevent spam.
Page generated Oct. 18th, 2017 12:57 pm
Powered by Dreamwidth Studios